Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Grono pedagogiczne

Nauczyciele

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej w Katowicach posiada następujące kwalifikacje:

 • Pedagogika, katechetyka, pedagogika społeczno-opiekuńcza;
 • Oligofrenopedagogika;
 • Zarządzanie oświatą;
 • Tyflopedagogika;
 • Terapeuta - trener terapii EEG Biofeedback I i II stopień;
 • Żywienie człowieka z elementami gospodarstwa domowego;
 • Nowoczesne hotelarstwo i gastronomia;
 • Terapeuta - trener terapii Metody Warnkego;
 • Egzaminator OKE w zawodach: kucharz małej gastronomi, cukiernik oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego;
 • Pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność: resocjalizacja;
 •  Oligofrenopedagogika;
 • Psychopedagogika autyzmu;
 • specjalista metody TOMATISA 2 stopnia,
 • masaż dźwiękiem według metody Petera Hess'a;
 • tyflopedagogika;
 • surdopedagogika;
 • Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej;
 • Informatyka w szkole;
 • Sztuka;
 • Sztuka z elementami arteterapii;
 • Metodyka rewalidacji zajęć rewalidacji indywidualnej;
 • Historia nauczycielska;
 • Arteterapia;
 • Opiekun medyczny;
 • Pedagogika w zakresie pedagogiki religijnej i pedagogiki społeczno-opiekuńczej,
 • Wychowanie muzyczne, specjalność nauczycielska;
 • Muzykoterapia Dogłębna-Komórkowa;
 • Logopedia;
 • Język migowy dla nauczycieli I stopień;
 • Program rozwoju MAKATON I, II i III stopnia;
 • Psychologia;
 • Wokalistyka;
 • Masaż klasyczny;
 • Usprawnianie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa;
 • Technologia informacyjna i informatyka w szkole;
 • Pedagogika w zakresie animacji społeczno-kulturalnej;
 • kształcenie zintegrowane z logopedią szkolną i profilaktyką pedagogiczną;
 • Metodyk zajęć rewalidacji indywidualnej;
 • Wychowanie fizyczne, specjalność: rekreacja ruchowa;
 • Teologia, specjalność teologia nauczycielska;
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • Metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo - sala doświadczania świata a rozwój percepcji;
 • Wychowanie fizyczne i zdrowotne z oligofrenopedagogiką;
 • Fizjoterapia;
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna;
 • Integracji Sensorycznej I i II stopnia;
 • Neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr Masgutowej;
 • Neurosensoryczna Terapia Taktylna™ - wg dr S. Masgutowej;
 • Metoda Paula Dennisona - Gimnastyka Mózgu Kinezjologia Edukacyjna Kinezjotaping;
 • Podstawy terapii manualnej,
 • Wychowanie do życia w rodzinie;
 • Terapia manualna PNF;
 • Mc Kenzie;
 • Studium pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom;
 • Integracja Sensoryczna - Diagnoza i Terapia;
 • Koncepcja Halliwick nauka pływania dla osób niepełnosprawnych;
 • Kinesjotaping;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • Filozofia chrześcijańska w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej;
 • Dziennikarstwo;
 • Wieloprofilowe usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • Muzykoterapia Dogłębna-Komórkowa;
 • Prowadzenie zajęć zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim;
 • Rehabilitacja ruchowa;