Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY
JESTEŚMY SZKOŁĄ, KTÓRA:

- Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów,
- Wspomaga rodzinę w procesie wychowania,
- Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na za zasadzie partnerstwa,
- Przygotowuje uczniów do samodzielnego funkcjonowania w życiu rodziny, szkoły, środowiska oraz    pełnienia funkcji społecznej w oparciu o zdobyte w procesie dydaktyczno-wychowawczym i rewalidacyjnym umiejętności, nawyki i wiadomości,
- Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli,WIZJA SZKOŁY
JESTEŚMY SZKOŁĄ, KTÓRA: 

- Nowoczesną, bogato wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające  zindywidualizowaną pracę z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami  sprzężonymi,
-
Opierającą pracę z uczniem na aktywnych metodach zapewniających wszechstronny rozwój ucznia,
- Dającą uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wysiłków pobudzając do dalszego    rozwoju umiejętności i zainteresowań poprzez terapię, wszechstronna stymulację i rozwój.
- Zapewniającą każdemu dziecku korzystne warunki rozwoju osobowości,
- Znaną w regionie,
-Współpracującą z instytucjami pozarządowymi i ośrodkami zajmującymi się osobami  niepełnosprawnymi,
- W której panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji,
- Umożliwiającą uczniowi poczucie pewności i bezpieczeństwa,